Site Loader

АДРЕС:

"Асен Йорданов" 9, София

ПИШЕТЕ НИ

office@upiexpo.bg

ТЕЛЕФОН

+359 898 67 07 40

ЮПИ ЕКСПО ЕООД стартира проект за преодоляване на икономическите последици
от епидемията COVID-19

Проект № BG16RFOP002-2.073-5099-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID19“ се изпълнява в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия запреодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Основната цел на проекта е:  Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.  За постигане на тази цел ЮПИ ЕКСПО ЕООД получи 10 000 лвбезвъзмездна финансова помощ, от които  8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът стартира на 27.07.2020 г. и е със срок на изпълнение три месеца.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-5099-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив  от COVID-19“.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЮПИ ЕКСПО ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

 


 

Проект № BG16RFOP002-2.073-5099-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.